การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี (พ.ศ.2563-2566)
และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2562
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี