นางจงกล มะอนันต์
กลุ่มสาระ ฯ : -
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายพิสิฐ สวยล้ำ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางคมคาย พิสุทธิโกศล
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุจิตรา บางโรย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงพร สฤษดิสุข
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุวิดา นิติไชย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
ครู ชำนาญการ
นางสาวสุธัญญา ยมพุก
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
ครู ชำนาญการ
นางนภาพร ศรีทองกุล
กลุ่มสาระ ฯ : -
ครู ชำนาญการ
นางรัษฎา วิชัยดิษฐ
กลุ่มสาระ ฯ : -
ครู ชำนาญการ
นางสาวนีรมล ดาบเงิน
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
ครู ชำนาญการ
นายพิษณุศักดิ์ เอียดแก้ว
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
ครู ชำนาญการ
นายเกริกฤทธิ์ นิลอุบล
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทาภรณ์ เสวกวัง
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ ร.ต.จตุพร สุดสอาด
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูผู้ช่วย
นางสาว ลัดดาวัลย์ ศรีอ่อน
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
ครูผู้ช่วย
นางสาว เพ็ญนภา ทรัพย์มาก
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
ครูผู้ช่วย
นาง กฤษณี กาฬจันโท
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
ครู (พนักงานงานราชการ)
นางสาวนัยนา จันทร์สุวรรณ
กลุ่มสาระ ฯ : -
ครูธุรการ
นายเอกวัตร เดินแปง
กลุ่มสาระ ฯ : -
นักการภารโรง
นางสาวสุพรรษา ศรีทอง
กลุ่มสาระ ฯ : -
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ