โรงเรียนวัดบางใบไม้ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2464  ใช้ศาลาเปรียญของวัดบางใบไม้เป็นสถานที่เรียน  โดยมีนายคลิ้ง  ธนะภาชน์ เป็นครูใหญ่คนแรก และเปิดสอนครั้งแรกชั้น ป.1-ป.4  

          – พ.ศ.2493  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกแบบ 017 ซึ่งร่วมก่อตั้งโดยท่านพระเคลื่อน  อุตตโป  เจ้าอาวาสวัดบางใบไม้ และประธานบริจาคเงินสมทบ ใช้ซึ่งอาคารอุดมพัฒน์พิทยาคาร

          – พ.ศ. 2494 ย้ายสถานที่เรียนจากวัดเรียนในอาคารหลังแรก ซึ่งก่อสร้างโดยการนำของท่านพระครูเคลื่อน อุตตฺโม เจ้าอาวาสวัดบางใบไม้

          – พ.ศ. 2507 ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7)

          – พ.ศ. 2561 เปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้มีการจัดการศึกษาชั้น ป.1 – ป.6

          – พ.ศ. 2535 เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   (ม.3)

          – พ.ศ. 2543 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการนำร่องจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ป.1 – ม.3)

          – พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำ 5 ดาว ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและโรงเรียนแกนนำ การใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2554

          – พ.ศ. 2547 ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับประเทศ (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ 5 ส โรงเรียนของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

          – พ.ศ. 2548 ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ 5 ส โรงเรียน ของ ปตท. จำกัด (มหาชน)

          – พ.ศ. 2549 ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ 5 ส โรงเรียน ปตท. จำกัด (มหาชน)

          – พ.ศ. 2550 ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับประเทศ (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ 5 ส โรงเรียน ปตท. จำกัด (มหาชน)

          – พ.ศ. 2551  ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ปี 2556”

          – พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  ได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์เผยแพร่ 5 ส (โรงเรียนขนาดเล็ก) โครงการ 5 ส โรงเรียน ปตท. จำกัด (มหาชน)

          – พ.ศ. 2559  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชารัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

          – พ.ศ. 2559  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

          – พ.ศ. 2562  ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล