คำขวัญและปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน “ นตฺถิปัญฺญาสมา  อาภา ”      “  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี ”

คำขวัญโรงเรียน “ เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่ธรรมะ”

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

อัตลักษณ์  “มีทักษะอาชีพ กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”

เอกลักษณ์ “เป็นผู้มีทักษะวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะ”

ค่านิยมของโรงเรียน

“ ร่วมคิด  ร่วมทำ  นำสู่ความสำเร็จ”

สีประจำโรงเรียนสี  “  เขียว  –  เหลือง  ”

สีเขียว   หมายถึง    ความขยัน  ความอดทน  ใฝ่เรียนใฝ่รู้  ความกล้าที่จะแสดง สิ่งที่ดีงาม

สีเหลือง หมายถึง   ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีคุณธรรมจริยธรรมที่งดงามมีความเจริญงอกงามในการศึกษา

อักษรย่อของโรงเรียน  คือ  บม.